Hệ thống nha khoa đầu tiên đạt ISO 9001:2008 về quản lý chất lượng